Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOVEC, LIPOVEC 264, 679 15 LIPOVEC

 

 

 

ŠKOLNÍ Ř Á D 

 

 

1. Řád Mateřské školy Lipovec (dále jen MŠ) upravuje provoz a vnitřní uspořádání režimu školy, práva a povinnosti všech zainteresovaných (dětí, rodičů, zaměstnankyň), zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, podmínky zacházení s majetkem školy s přihlédnutím k místním podmínkám.

2. Řád MŠ vychází z platných právních předpisů a jejich pozdějších změn, zejména ze:

Ø Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a dalším vzdělávání

Ø Vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

  

   MŠ doplňuje přirozenou výchovu v rodině, plně respektuje výchovné zaměření rodiny, její specifika a posiluje její výchovné působení. Plně respektuje Úmluvu o právech dítěte s ohledem na své specifické postavení. Osoby, pečující o dítě, je chrání před jakýmkoliv násilím. Program Péče o dítě vychází z demokratických principů, opírá se o pedagogické, psychologické a hygienické normy péče o dítě předškolního věku. Zabezpečuje zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj dítěte, jejich spokojené prospívání v souladu s jejich přirozeností.

 

 II. Práva a povinnosti obecně:

Práva (všeobecně vychází z Listiny práv a svobod a Úmluvě o právech dítěte):

1. Děti:

Práva dětí vychází z Úmluvy o právech dítěte, zejména z článků:

Ø 13. Dítě má právo na svobodu projevu

Ø 19. Dítě má právo na ochranu před násilím a zanedbáváním

Ø 23. Postižené děti mají právo na řádný život v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporujících sebedůvěru a umožňujících aktivní účast dítěte ve společnosti

Ø 27. Dítě má právo na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj

Ø 28. Dítě má právo na rovný přístup ke vzdělání

Ø 29. Dítě má právo na plný rozvoj osobnosti

Ø 31. Dítě má právo na svobodnou hru

Další práva a povinnosti dětí: 

Ø Účastnit se a neúčastnit se aktivit nabízených učitelkou

Ø Kdykoliv individuálně uspokojovat své tělesné potřeby

Ø Nerušit svým jednáním ostatní pokud volí jinou činnost

Ø Podílet se na plánování programu dne

Ø Vyjadřovat svůj názor, naslouchat názorům jiných

Ø Aby jim dospělý pomohl, když potřebují

Ø Kdykoliv si během dne odpočinout

Ø Být oslovovány tak, jak jsou zvyklé z domova, nebo jak chtějí

Ø Dokončit hru

Ø Podílet se na vytváření a respektování dohodnutých pravidel

Ø Po dokončení činnosti uklidit prostor či hračku zpět na své místo

Ø Samostatně používat WC (starší děti)

Ø Být samostatné při hygieně (mytí rukou, čištění zubů, použití kapesníků)

Ø Upevňovat si společenské návyky (pozdravit, poděkovat, požádat o pomoc)

Ø Říci učitelce, když chtějí opustit třídu

Ø Mluvit přiměřeně hlasitě a neskákat do řeči

Ø Neničit práci druhých

Ø Chovat se k ostatním dětem tak, aby jim neublížily (v opačném případě se omluvit)

 

Každé dítě, které začíná MŠ navštěvovat by mělo:

Samostatně chodit – nepoužívat kočár

Umět držet lžíci a jíst samo

Pít z hrníčku a sklenice

Samostatně používat WC (nikoli nočník), nenosit plíny

Umývat se

Smrkat

Nepoužívat dudlík

Snažit se samo oblékat a obouvat

 

2. Zaměstnanci

Kompetence pracovníků jsou vymezeny v Pracovních náplních.

Ø Chránit majetek MŠ, řádně hospodařit s prostředky svěřenými organizací a řádně zacházet s inventářem MŠ

Ø Respektovat práva dětí i rodičů

 

 Pedagogické pracovnice:

Ø Jejich práce vychází z Pracovní náplně, Zákoníku práce, Ročního plánu, Kurikula MŠ, závěrů pedagogických porad

Ø Dodržují školskou legislativu, zejména zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání a vyhlášku č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění

Ø Odpovídají za úroveň výchovně vzdělávací práce jak ve třídě jí svěřené, tak MŠ jako celku

Ø Jsou osobně zodpovědné za ochranu a bezpečnost dětí v době, kdy s nimi pracují až do doby, kdy je předají jiné pracovnici MŠ, rodičům nebo jejich zástupcům

Učitelky nesmí předat dítě osobě pod vlivem návykových látek.

Ø Do mateřské školy patří dítě zcela zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do mateřské školy dítě s nachlazením či jiným infekčním onemocněním.

 

 Provozní pracovnice:

Ø Její povinnosti vyplývají z Pracovní náplně a Školního řádu MŠ

 

 Pracovnice školní kuchyně:

Ø Podléhá vedoucí školní kuchyně, která je přímo podřízená ředitelce ZŠ a MŠ

Ø Pracuje podle Pracovní náplně

Ø Řídí se Vyhláškou č. 48/1993 Sb. o školním stravování

 

3. Rodiče:

Povinnosti rodičů vymezuje zákon č. 91/1998 Sb. o rodině

Rodiče v součinnosti s MŠ pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygienických návycích (včetně používání toaletního papíru a splachování WC), uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku. Pomáhají MŠ při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k ostatním lidem a k sebeúctě.

 Práva a povinnosti rodičů:

Ø Být informováni o záměrech a koncepci MŠ

Ø Při příchodu do MŠ předat dítě osobně paní učitelce, teprve potom opustit školu

Ø Vstupovat do tříd a pohrát si se svým dítětem

Ø Informovat se o chování dítěte v MŠ

Ø Respekt názorů rodiny ze strany MŠ

Ø Účastnit se akcí pořádaných MŠ

Ø Půjčovat si knihy a odbornou literaturu ze školní knihovny

Ø Při příchodu do školky nebo při vyzvedávání dítěte si promluvit kdykoliv s učitelkou přímo ve třídě (pokud je to naléhavé) nebo si domluvit schůzku

Ø Před nástupem dítěte do MŠ využívat možnost návštěv, pobytu společně s dítětem, účastnit se akcí školy

Ø Být seznámeni s řádem školy a respektovat jej

Ø Být seznámeni s ŠVP a TVP a vyjadřovat k nim svůj názor

Ø Zákonný zástupce má povinnost podle § 22 odst. 3. písm.c) školského zákona informovat školu o zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání (rozvod manželství, ranní zvracení apod)

Ø Nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte (změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte apod.)

Ø Informovat a spolupracovat s učitelkou tak, aby byla zajištěna péče o dítě opravdu v součinnosti s rodinou, seznamovat se s nástěnkami

Ø Omluvit předem známou nepřítomnost dítěte, nejpozději do 8.00 hodin, jinak je započítáno stravné. Není-li nepřítomnost předem známa, učiní tak neprodleně, a to do 16.00 hodin na telefon mateřské školy. Po této hodině na mobil paní učitelky prostřednictvím SMS zprávy.

Ø Podepsat všechny věci. Za nepodepsané věci, či za věci, které nejsou uloženy na místě k tomu určeném MŠ neručí.

Ø Otázky týkající se stravování projednat s vedoucí školní jídelny tel. 516 445 318

Postup při naplňování podpůrných opatřeních:

Pokud škola vyhodnotí v rámci pedagogické diagnostiky, že dítě potřebuje pro naplnění vzdělávacích potřeb podpůrné opatření, nastaví I. stupeň podpůrného opatření:

1) úprava metod a forem práce a vypracování plánu pedagogické podpory

2) pokud do 3 měsíců nebude I. stupeň podpůrných opatření dostačující, škola požádá o pomoc školské poradenské zařízení 

3) zákonnému zástupci bude doporučena návštěva ŠPZ. Pokud zákonný zástupce ani po opakované výzvě nenavštíví s dítětem ŠPZ je škola povinna podle §12 odst. 4 informovat sociálně právní odbor, protože zákonný zástupce neumožňuje svému dítěti zajištění vzdělávacích potřeb

 

III. Provoz a vnitřní režim školy

Organizace dne dětí na třídách je popsán v jednotlivých TVP . Na nástěnkách rodiče najdou všechny potřebné informace o dění na třídě, připravovaných akcích apod.   

Nástup dětí: 6:30 - 8:00 hod., po té se škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Po předchozí domluvě možno lze dítě přivádět do mateřské školy kdykoliv během dne dle potřeby rodiny, děti musí být nahlášené na stravování.

Odchod dětí: po obědě – nejpozději do 12.30 hod., odpoledne od 15.00 do 16.00 hod. nebo dle dohody s rodiči.

Děti přicházejí a odcházejí v doprovodu zákonných zástupců nebo jimi pověřených osob starších 18-ti let. Je-li pověřená osoba mladší, sepíší o tom rodiče dohodu s vedoucí učitelkou .

Stravování : Děti se musí stravovat, jsou-li ve škole přítomny v době podávání stravy. Individuální požadavky, které nejsou v rozporu s obecně platnými právními předpisy si mohou rodiče dohodnout přímo s vedoucí ŠJ. Onemocní-li dítě nebo je-li nepřítomno z jakéhokoliv jiného důvodu, odhlásí rodiče dítě ze stravování u vedoucí ŠJ na telefonním čísle 516 445 318.

 Dopolední svačina:  8.45  9.00 hodin

 Oběd:  11.45 - 12.30 hodin

 Odpolední svačina: 14.45 - 15.00 hodin 

 

 Kontakt s rodiči:

Ø schůzky, společné akce, informativní setkání

Ø individuálně

po skončení přímé výchovně vzdělávací práce u dětí po předchozí dohodě s učitelkou v tzv. hovorových hodinách, v nezbytném případě ihned

Ø průběžně, při předávání dítěte

Rodiče mají možnost denně hovořit s učitelkami na třídách, vždy s ohledem na bezpečnost přítomných dětí. 

Ø Všechny záležitosti ohledně stravování je nutno řešit s vedoucí ŠJ – 516 445 318 .

 

 IV. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

1. Bezpečnost

Ø MŠ je od 8.00 hodin uzavřena. Otvírá se v době vyzvedávání dětí.

Ø Rodiče jsou povinni po celou dobu docházky dítěte do MŠ předávat dítě učitelce do třídy nebo na školní zahradu osobně.

Ø Rodiče jsou povinni sledovat termíny a časy chystaných akcí a přivádět děti včas. Není možně předávat dítě jiné pracovnici MŠ, v případě pozdního příchodu.

Ø Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí od jejich zákonného zástupce do doby předání dětí jejich zákonnému zástupci, popř. pověřené osobě. Zákonní zástupci mohou pověřit vyzvedáváním dítěte z MŠ libovolný počet jiných osob, případně nezletilé dítě. Jsou povinni sepsat o tom dohodu s vedoucí učitelkou. Do seznamu pověřených lze uvést i pedagoga MŠ, ten v tomto případě může po ukončení provozní doby vyzvednout dítě z MŠ. Pokud si zákonné zástupci nevyzvednou dítě z MŠ a pověření rodičů o vyzvednutí dalšími osobami chybí, nařídí ředitelka pedagogovi přesčasové hodiny v rozsahu zajištění pomoci v kontaktování rodinných příslušníků (např. cesta na policii). Po uplynutí této doby pedagog předává dítě policii jež ne jako zástupce organizace, ale jako soukromá osoba. Pedagog nesmí dítě bez pověření rodičů odvést domů (viz zákoník práce). Žádné osobní, telefonické či písemné vzkazy neopravňují učitelku k vydání dítěte. Pedagog může požádat o prokázání totožnosti, předložení občanského průkazu.

Ø Na začátku docházky rodiče na formuláři „Evidenční list“ oznámí své telefonní číslo    do zaměstnání nebo udají osobu, na kterou se může učitelka obrátit v případě náhlého onemocnění dítěte v průběhu provozu. Také předají své písemné potvrzení, že je dítě zdrávo. Současně mají povinnost ihned hlásit změny o telefonních číslech!

Ø Děti jsou povinny dodržovat bezpečnostní pravidla zejména při využívání tělovýchovného nářadí a herních prvků na školní zahradě (neběhat mezi stolky, neházet s míči ve třídě, bez dozoru dospělého nedělat kotouly, neklouzat se ze skluzavky, nelézt na žebřiny) se kterými jsou seznamovány na začátku školního roku a průběžně upozorňovány.

Ø V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Školní úraz je definován jako úraz, který se stal dítěti při výchovně vzdělávací činnosti v prostorách MŠ nebo při akcích konaných MŠ. Odpovědnost za škodu v případě dětí docházejících do MŠ se řídí ustanovením občanského zákoníku, zejména §422. Informace MŠMT ve věci odpovědnosti (č.j. 11037/2007-22, 23 ze dne 22.5.2007) je v souladu se stanoviskem pojišťoven a zní: „kdo je povinen vykonávat dohled, zprostí se odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbal“.

Ø Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je v MŠ:

- odpovídají za to, co mají děti v šatních skříňkách, učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah skříněk, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky apod.)

- rodiče plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci, které si dítě bere s sebou do MŠ (mohou např. zapříčinit úraz dítěte)

Ø V případě konání akce jejíž pořádání není v přímé souvislosti s činností školy a je tedy dobrovolná a účast na ní je dána přítomností rodičů či jiného zákonného zástupce, ti za dítě plně odpovídají (např. návštěva divadla s rodiči, výlet). Pokud se akce zúčastní dítě, které doposud nebylo předáno rodičům, odpovídá za jeho bezpečnost pracovník školy, který byl dohledem pověřen. Pokud si rodiče vyzvedli dítě z MŠ a bezprostředně se přesunují na místo konání akce, dítě již není ve školce a škola tedy již nenese odpovědnost za případný úraz z pohledu vyhl. č.64/2005 Sb. (úrazy dětí, mládeže  a studentů). V průběhu konání akce jsou všichni zúčastnění povinni dodržovat všechny zásady pro zajištění bezpečnosti. V případě, že je součástí akce táborový oheň je před vlastním zapálením ohně stanovena osoba, která bude přikládat a zajišťovat dohled ohniště včetně úplného uhašení.

Lektoři zájmových kroužků po dobu trvání kroužku (od vyzvednutí dítěte z MŠ do předání dítěte do MŠ) plně odpovídají za bezpečnost dětí. Tato odpovědnost je upravena písemně a se souhlasem rodičů jednotlivých dětí.

 

 2. Ochrana zdraví

Ø Do MŠ chodí děti pouze zdravé. Dítě se do MŠ nepřijímá s léky nebo nedoléčené, výjimkou je pravidelně užívaný lék, který neléčí akutní onemocnění. V tomto případě je nutné přinést lékařskou zprávu o zdravotním stavu dítěte i s podrobnostmi podávání léku. Kašel, přetrvávající rýma, průjem, zvracení, červené spojivky očí a podobné příznaky jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu! MŠ nemá možnost organizačně ani provozně zajistit izolaci nemocného dítěte od kolektivu, proto v případě zjištění příznaku nemoci ihned informuje rodiče a požaduje vyzvednutí z MŠ.

Ø Zdravotní úkony, které může provádět rodič poučený lékařem, může provádět i řádně od rodiče proškolený pedagog (např. aplikaci spreje při astmatických potížích, podávání léku na alergii) za těchto podmínek:

1) rodiče musí písemně požádat MŠ o medikaci

2) učitelka si ověří u lékaře čas medikace

3) učitelka podává jen nezbytně nutné množství

Ø Rodiče jsou povinni informovat učitelku o jakýchkoli skutečnostech, které se týkají zdravotního stavu dítěte a které se udály i mimo MŠ (mdloby, nevolnost, úraz…).

Ø Vyskytne - li se v rodině nebo nejbližším okolí infekční onemocnění, ohlásí to zákonný zástupce učitelce nebo ředitelce školy. Po nemoci infekčního charakteru vyplní rodiče prohlášení o bezinfekčnosti.

Ø Při výskytu infekčního onemocnění ve škole (včetně pedikulózy - vši dětské) jsou neprodleně informováni zákonní zástupci daného dítěte i ostatní zákonní zástupci. Při výskytu vší učitelé nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na ostatní děti. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoli školy a pedagogických pracovníků. Při hromadném výskytu je informován místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví – krajská hygienická stanice.V případě dětí, které zákonní zástupci přivádějí děti do kolektivu opakovaně neodvšivené bude informován příslušný orgán sociální péče.

Ø Rodiče jsou povinni vybavit děti pro pobyt v MŠ i venku vhodným oblečením umožňujícím volný a bezpečný pohyb dítěte a manipulaci s různým materiálem (písek, modelína, voda, barvy atd.). Do třídy i na pobyt venku je nutné mít jiné oblečení! V létě pak vhodnou pokrývkou hlavy, slunečními brýlemi, ošetřit opalovacím krémem s ochranným faktorem.

Ø Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, déšť, mráz). Pokud to podmínky nedovolují (inverze), nevychází s dětmi ven.

Ø V celém objektu MŠ je zákaz kouření v souvislosti se zákonem č.379/2005 Sb.

Ø Po obědě si děti čistí zuby, proto musí mít svůj kartáček na zuby, který se po třech měsících používání mění.

Ø Každé dítě má svůj kelímek, ručník, hřeben

Ø Každý pátek si rodiče odnáší na vyprání pyžamo i ostatní oblečení.

MŠ zajišťuje výměnu lůžkovin 1x za měsíc, výměnu ručníků týdně, v případě potřeby i častěji. Praní prádla zajišťuje školnice.

 Čisté prádlo je skladováno v určené skříni, která je pravidelně desinfikována.

3. Prevence užívání návykových látek

Výchovně vzdělávací působení zaměřené na zdravý způsob života je důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy již u dětí předškolního věku.

V rámci ŠVP jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci MŠ monitoring vztahů mezi dětmi s cílem řešit případné deformující vztahy dětmi již v jejich počátcích  a to ve spolupráci s rodiči, případně za pomoci poradenských zařízení.

Všichni spolupracovníci MŠ průběžně sledují podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů.

 

  V. Zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 1. Pro zacházení s hračkami, materiály, ke správnému chování jsou s dětmi vytvořena v  průběhu září pravidla, která jsou jim připomínána.

2. K šetrnému zacházení s materiály a zdroji jsou děti vedeny v rámci rozvoje kompetencí (např. šetření vodou, papírem, lepidlem, třídění odpadů...)

3. V případě poškození majetku školy v důsledku nedodržení pravidel jsou děti vedeny k řešení (pokreslené stěny, drobné poškození hraček apod.). Pokud nezvládnou vyřešit situaci samy či s pomocí zaměstnanců školy, je nutná spoluúčast zákonných zástupců.

4. V případě poškození majetku školy většího rozsahu (rozbité okno, umyvadlo, šatní skříňka atd.) podílí se na řešení zákonní zástupci vždy.

 

 Školní řád je platný od 1. 9. 2016  zpracovala : Bc. Blanka Zouharová