Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád

 

Základní škola a Mateřská škola Lipovec

 Lipovec 167, příspěvková organizace

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPOVEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Bc. Blanka Zouharová, vedoucí učitelka

Schválila: Mgr. Jaroslava Školařová, ředitelka školy

Obsah:

 

I. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání          

 

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní        

    vzdělávací program        

2. Základní práva dětí přijatých ke vzdělávání v mateřské škole

3. Povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

4. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

5. Povinnosti zákonných zástupců

    5a)Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

    5b)Vzdělávání dětí nadanýc

6. Základní práva zaměstnanců školy

7. Povinnosti zaměstnanců školy

 

II. Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí v

     mateřské škole a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými

     pracovníky

 

8. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

9. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské

    škole a pro jejich předání po ukončení jejich vzdělávání

10. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dítěte o průběhu jeho vzdělávání

      a dosažených výsledků

11. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích.

12. Konkretizace způsobu omlouvání dítěte zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a

      způsobu informování o jeho zdravotním vztahu.

13. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v MŠ

14. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci  

      MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a s ostatními zástupci

15. Upřesnění výkonů práv a povinností zaměstnanců školy

 

III. Upřesnění podmínek pro ukončení vzdělávání dítěte MŠ

 

16. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti na vzdělávání

17. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu MŠ ze strany zákonného

      zástupce dítěte

18. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

19. Ukončení vzdělávání z důvodu neuhrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za předškolní

      stravování

 

IV. Provoz a vnitřní režim MŠ

 

20. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v MŠ

21. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

22. Vnitřní režim školy

    

 

V. Organizace školního stravování

 

23. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

24. Stravovací denní režim v průběhu vzdělávání

25. Způsob oznamování nepřítomnosti dítěte v MŠ zákonnými zástupci dětí pro potřeby

      školního stravování

 

VI. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně

      patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

26. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

27. Zásady bezpečnosti uplatňované při práci s dětmi

28. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo  

      násilí

 

VII. Zacházení s majetkem školy

 

29. Chování dětí při zacházení s majetkem MŠ v rámci vzdělávání

30. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem MŠ při jejich pobytu v MŠ

 

VIII. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání dětí

 

31. Základní charakteristika

32. Kompetence dětí

 

IX. Závěrečná ustanovení

 

33. Účinnost a platnost Školního řádu

34. Změny a dodatky Školního řádu

35. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se Školním řádem

 

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Lipovec v souladu s § 30 odst. 3, zákona č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“) vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v MŠ.

 

 

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním  byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí.

 

Čl. I

 

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY

A VZDĚLÁVÁNÍ

 

1. Základní cíle MŠ při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní

    vzdělávací program

 

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

-respektuje přirozená práva a potřeby dítěte

-podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku

-podporuje tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho spokojenost a pohodu

-rozvíjí přirozené touhy po poznání

-podporuje rozvoj sociálně kulturních postojů, na osvojení základních pravidel chování

-vytváří příležitosti k rozvoji názorů

-zajišťuje péči dětem se špatnou výslovností

-napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání

-vytváří základní předpoklady do života a pro vstup do základního vzdělávání

 

Předškolní vzděláváními uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je zveřejněn na přístupném místě ve škole. Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, záměry, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných na mateřské škole.

 

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

 

Při plnění základních cílů vzdělávání a ŠVP mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 Školského zákona a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 43/ 2006 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen Vyhláška o MŠ).

 

 

2. Základní práva dětí přijatých ke vzdělávání v mateřské škole

 

Každé přijaté dítě (dále jen dítě) má právo

 

  a) na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu,                               

zaručující optimální rozvoj schopností a rozvoj jeho osobnosti,

  b) na zajištění činností poskytovaných školským zařízením v rozsahu stanoveném ve 

školském zákonu,

  c) na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole

 

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina základních lidských práv a

Úmluva o právech dítěte.

Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto Školního řádu.

 

 3. Povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

    

Každé přijaté dítě má povinnosti

           

       a) řídit se pokyny učitelek a dalších oprávněných osob, respektovat pravidla soužití

       b) chovat se klidně ve třídě, v šatně a ostatních prostorách MŠ včetně zahrady, tak

             aby neublížily sobě ani ostatním

       c) dodržovat hygienické, společenské, bezpečnostní a kulturní návyky

       d) chránit sobě i ostatním zdraví a majetek

 

     

4. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání děti

 

Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají  právo

 

       a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí,

      

       b) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných    

           záležitostí  vzdělávání dětí,

     

       c) na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení

           v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

 

Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců  s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

 

 

5. Povinnosti zákonných zástupců

 

Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni

 

       a) zajistit aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy

           bylo vhodně a čistě upravené, bez výstředností v účesu a oblečení,

 

       b) na vyzvání vedoucí učitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných

           otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

 

       c) informovat  mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích  

          dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh

          vzdělávání dítěte,

      

      d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte,

 

      e) oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v školském zákoně pro

          vedení školní matriky.

 

 

Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

Konkretizace realizace povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

5a. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

 

Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitel mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona).

Učitel mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelem školy.

 

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo OSPOD.

 

Ředitel školy určí učitele odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (11 vyhlášky č. 27/2016 Sb.).

 

Ředitel školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

 

Ředitel školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná (§ 16 odst. 4 školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.)

 

5b. Vzdělávání dětí nadaných

 

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

 

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

 

 

 

6. Základní práva zaměstnanců školy

 

Zaměstnanci školy mají právo

 

a) na vlídné zacházení, vytvoření vhodných podmínek k práci, zajištění základních  služeb,    které jsou nezbytné pro kvalitní práci,

 

       b) na přímé a slušné jednání ze strany zaměstnavatele, informační zdroje nutné pro svou  

           práci,

 

      c) na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

 

      d) na dodržování pravidel slušného chování a ohleduplnosti ze strany dětí a rodičů.

 

 

7. Povinnosti zaměstnanců školy

 

Zaměstnanci školy jsou povinni:

 

       a) vystupovat vůči dítěti v jeho zájmu a jeho zájmy hájit,

 

       b) věnovat pozornost zdravotnímu stavu dítěte, vlivu rodinného prostředí,

 

       c) o závažných skutečnostech informovat pedagogické pracovníky i vedení školy,

 

       d) vystupovat v jednání s rodiči kultivovaně, v rámci profesních možností a jednat bez  

           osobních pohnutek,

 

       e) dodržovat ochranu osobních údaj

 

 

Čl. II.

 

UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH

ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

8.  Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

 

Při přijetí dítěte do MŠ stanoví vedoucí učitelka školy ve spolupráci s vedoucí školní jídelny po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do MŠ a délku pobytu v těchto dnech v MŠ a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s vedoucí učitelkou MŠ.

 

 

9. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v MŠ a

    pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

 

Je nepřípustné, aby děti do MŠ docházely nebo z MŠ odcházely samostatně, bez doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby.

 

Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickému pracovníkovi MŠ, a to až do třídy. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do MŠ nebo do šatny s tím, že dítě vejde do třídy již samo. V tomto případě by MŠ nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy.

 

Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka MŠ přímo ve třídě, popřípadě na zahradě MŠ a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci. Výjimku tvoří poledne - doba obědu, kdy rodiče nebo jimi pověřené osoby vyčkají v šatně až do převzetí dítěte od učitelky.

 

V případě, že je se zákonnými zástupci dohodnuta individuální délka pobytu v MŠ, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

 

Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v MŠ. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte i osobou pověřenou, předají zákonní zástupci vedoucí učitelce MŠ.

 

 

10. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich 

      vzdělávání a dosažených  výsledcích

 

Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, záměrech, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných na MŠ ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný ve vestibulu MŠ.

 

Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do MŠ a jejich předávání ke vzdělávání informovat u učitelky vykonávající pedagogickou činnost, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

 

Vedoucí učitelka MŠ může podle potřeby uspořádat schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích MŠ týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením školy, a to zejména z provozních důvodů.

 

Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s učitelkou MŠ vykonávající pedagogickou činnost v MŠ individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.   

 

Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost v MŠ, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

 

11. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

 

Pokud škola organizuje a pořádá akce jako jsou výlety, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, tvořivá odpoledne apod. informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně.

 

12. Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního 

      vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

 

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známa krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v MŠ, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti v dostatečném předstihu.

 

Pokud předpokládaná nepřítomnost dítěte při vzdělávání v MŠ přesáhne 5 dnů, projedná tuto skutečnost zákonný zástupce osobně v dostatečném předstihu s vedoucí učitelkou MŠ.

 

V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole. Oznámení této nepředvídatelné zprávy je možné i prostřednictvím telefonu, e-mailu.

 

Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný

zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

 

Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně písemnou formou mateřskou školu o každé změně týkající se zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

 

 

13.Stanovení podmínek pro úhradu úplaty v mateřské škole

 

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu jednoho školního roku. Bezúplatnost předškolního vzdělávání se uplatní pouze ve školním roce, ve kterém se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské školy poprvé. Omezení bezúplatnosti  předškolního vzdělávání na jeden školní rok neplatí pro děti uvedené v § 16 odst. 9. Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

  

a)úplata za kalendářní měsíc je splatná k 20. dni příslušného kalendářního měsíce,

 

b)pokud dítě celý měsíc nechodí do školky, je třeba vyplnit žádost o prominutí úplaty do konce měsíce, ve kterém dítě nenavštěvuje MŠ

 

c) vedoucí učitelka může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný

    termín úhrady úplaty,

 

d) zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu společně se stravným na účet školy.

 

Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícím podmínkami 

 

a) úplata za stravování se hradí za uplynulý měsíc na účet školy u vedoucí školní jídelny,  

 

b) vedoucí školní jídelny může ze závažných důvodů se zákonným zástupcem   

    dohodnout jiný termín úhrady úplaty.

 

 

14. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se

      zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a s ostatními

      zákonnými zástupci

 

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí:

        

         a) dodržují stanovenou organizaci provozu MŠ a vnitřní denní režim MŠ,

        

         b) řídí se řádem školy

 

         c) dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do

             MŠ a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a ohleduplnosti. 

 

V zájmu dodržování hygieny a čistoty v budově mateřské školy zákonní zástupci dětí:

        

         a) při vchodu do budovy a šatny dětí si čistí obuv,

  

   b) do třídy se vždy zouvají,

 

   c) oznamují pedagogickým pracovníkům výskyt infekčního onemocnění dítěte, jakož i

       členů rodiny,

 

   d) nevodí do prostor mateřské školy žádná zvířata,

 

 

15. Upřesnění výkonu práv a povinností zaměstnanců školy

 

Povinnosti všech zaměstnanců školy

 

   a) přicházet na pracoviště nejpozději 5 minut před zahájením pracovní doby,

 

   b) oznámit co nejdříve v případě onemocnění svou nepřítomnost vedení školy,

 

   c) řídit se předpisy BOZP,

 

   d) dle svých možností se podílet na odstraňování nedostatků zjištěných při

       kontrolách orgánů (ČŠI, KHS…),

 

   e) bezodkladně oznamovat svému nadřízenému pracovní úraz, popř. úraz jiné

       fyzické osoby, jehož byl svědkem a spolupracovat při objasňování jeho příčin,

 

   f) při úrazu dětí i zaměstnanců poskytnout první pomoc,

 

   g) podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zjištění, zda není pod vlivem 

       alkoholu nebo jiných návykových látek,

 

   h) zaměstnanec, který poslední opouští budovu, dohlédne na zavření oken, vody,

         zamyká vstupní dveře…

 

Povinnosti pedagogických zaměstnanců

 

         a) při jednání s rodiči vycházet z předpokladu, že společné role, kterou rodič a učitel 

             zaujímají, nejsou totožné a zároveň má vždy na vědomí, že při nedobrém vztahu

             rodičů a školy bude další působení učitele na dítě velmi neefektivní,

 

         b) pracovní dobou se rozumí doba přímé výchovně vzdělávací práce a doba nepřímé

             výchovně vzdělávací práce, pedagogický zaměstnanec nemusí být po celou

             pracovní dobu na pracovišti, pokud to nevyžadují zvláštní okolnosti, zejména

             porady, informační schůzky s rodiči, akce školy apod.,

 

         c) vykonávat práce související s výchovnou a vzdělávací činností, příprava pomůcek

             a materiálů, vedení předepsané dokumentace…,

 

         d) zapisovat průběh vzdělání do TK, vést diagnostiku dětí,

 

         e) seznamovat děti s třídními pravidly, provádět poučení dětí o bezpečném chování

             v MŠ na začátku i v průběhu školního roku a záznamy zapisovat do TK,

 

         f) dohlížet na stav třídy a šatny, dbát o estetický vzhled…,

       

         g) úrazy (i drobná poranění) zapisovat do Knihy úrazů.

 

 

Čl. III

 

UPŘESNĚNÍ  PODMÍNEK  PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE

V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

 

16. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti na vzdělávání

 

Ředitelka školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě  

neúčastnilo vzdělávání delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem  

podle stanovených pravidel uvedených v bodech 9.1 až  9.3 tohoto školního řádu.

 

17. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze

strany zákonných zástupců

 

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v bodě 11. tohoto školního řádu, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu školy.

 

18. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

 

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v MŠ.

 

19. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za

školní stravování

 

V případě, že zákonní zástupci opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování uvedené v bodě 10.1 nebo 10.2 školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání v MŠ z důvodu nehrazení stanovených úplat.

 

 

Čl. IV

 

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

MŠ navštěvují děti od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let.

 

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.

 

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

 

20. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

Mateřská škola je dvoutřídní a je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6:30 hod. do 16.00 hodin.

 

 

        MŠ může organizovat školní výlety, a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto výletů a dalších akcích informuje MŠ zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

 

 

21. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

 

 

Organizace dne dětí na třídách je popsán v jednotlivých TVP. Na nástěnkách, internetových stránkách a facebooku mateřské školy rodiče najdou všechny potřebné informace o dění v mateřské škole, připravovaných akcích apod.

 

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného Rámcového programu probíhá v následujícím denním režimu :

 

                6:30 – 9:30   scházení dětí, spontánní hry, řízené i spontánní činnosti s dětmi -

                                      skupinové, frontální, individuální - pohybové aktivity zaměřené na 

                                      výchovu a vzdělávání dětí, rozumový a tělesný rozvoj.

 

                8:30 – 9:00   hygiena, svačina

 

                9:30 – 11:30 příprava na pobyt venku, pobyt venku, při kterém probíhají řízené   

                                     činnosti a aktivity (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené

                                     činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání ve třídě)

 

              11:45 – 12:15  hygiena, oběd

              12:00 – 12:30  hygiena, oběd, časy obědu si třídy střídají po týdnu

 

              12:00 - 12:30   příprava na odpolední klid

 

              12:30 – 14:00  odpočinek dětí, klidové činnosti (respektování individuálních potřeb   

                                       dítěte), individuální  práce s dětmi s nižší potřebou spánku

 

              14:00 – 16:00   hygiena, odpolední svačina, spontánní hry, individuální činnosti 

                                        s dětmi, volné spontánní aktivity dětí, pobyt na zahradě

 

 

 

22. Vnitřní režim školy

 

Docházka dítěte do MŠ

Děti se do MŠ přijímají zpravidla do 8:00 hod., po té se škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě dle potřeby rodiny.

 

Oznámení nepřítomnosti dítěte

Zákonný zástupce omlouvá dítě na tentýž den do 8:00 hod. a to osobně, telefonicky, emailem ms.lipovec@seznam.cz, do sešitu Omlouvání dětí, který je v šatně MŠ. Na následující dny omlouvá dítě kdykoliv v průběhu dne.

 

Odchod dětí: po obědě – nejpozději do 12.30 hod., odpoledne od 15.00 do 16.00 hod. Nebo dle dohody s rodiči

 

Přijímací řízení

Termín a místo zápisu k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem v období od 2. května do 16. května.

Zákonný zástupce dítěte je v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (§ 34, odst. 4, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním vzdělávání).

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním předpisem (§ 50, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví - předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku (nesmí být překročena kapacita školy).

Ředitelka mateřské školy stanoví kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Povinnosti předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění - § 34a

– Povinnost se vztahuje na občany ČR (déle než 90 dnů pobytu), cizince EU (déle než 90 dnů

pobytu ), cizinci oprávněně pobývající na území ČR (déle než 90 dnů), účastníky řízení o

udělení mezinárodní ochrany

– Obecní úřad poskytuje MŠ s dostatečným předstihem seznam dětí (jméno, příjmení, datum

narození, adresa místa trvalého pobytu dítěte, místo pobytu cizince ), kteří na základě

vyhlášky o spádovosti mají nastoupit k povinnému předškolnímu vzdělávání v dané škole

– Pokud je dítě přijato do jiné než spádové MŠ nebo již jinou MŠ navštěvuje – má ředitel dané

školy oznamovací povinnost nahlásit toto dítě spádové MŠ

– Povinné vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne

pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky. Nevztahuje se na děti s hlubokým

mentálním postižením (od 1. 9. 2017). Po celou dobu povinného vzdělávání je vzdělávání

bezplatné.

 

Formy povinného předškolního vzdělávání (od 1. 9. 2017)

– Denní docházka v pracovních dnech, pravidelná, denně od 8.00 do 12.00 hodin

– Povinnost není dána v období školních prázdnin

– Omlouvání neúčasti na předškolním vzdělávání doloží rodiče nejpozději do 3 dnů

nepřítomnosti:

- Na e-mail ms.lipovec@seznam.cz (omluvenka je předána do třídy a nahlášena ved. stravování)

- Písemně ( v šatně do sešitu Omlouvání dětí)

– Uvolňování (na delší dobu) z předškolního vzdělávání povolí ředitelka školy na základě

písemné žádosti zákonných zástupců s uvedením důvodu.

– Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je

předškolní vzdělávání povinné (1. 9. 2017)

 

Jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání

– Individuální vzdělávání bez pravidelné docházky do MŠ

– Vzdělávání v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální

– Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění povinné školní

docházky

– Povinnost oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před začátkem

školního roku, kdy začíná povinné předškolní vzdělávání, mají zákonní zástupci dítěte

– Individuální vzdělávání v průběhu školního roku je možné nejdříve ode dne, kdy bylo

oznámení doručeno ředitelce školy

 

Individuální vzdělávání dítěte - § 34b

– Zvolí zákonný zástupce v odůvodněných případech

– Obsah oznámení

-  Jméno, RČ, místo trvalého pobytu, místo pobytu u cizince

-  Období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno

-  Důvody individuálního vzdělávání dítěte

– Ředitelka  MŠ doporučí oblasti, v nichž se má dítě vzdělávat (vychází z RVP pro MŠ, rozsah

povinného předškolního vzdělávání bude upraven v prováděcí vyhlášce – č. 14/2005 Sb.)

 

Povinnosti MŠ při individuálním vzdělávání

– MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně

doporučí další postup vzdělávání

– Způsob ověření – 15 minutovým rozhovorem se zaměstnancem školy, termín ověření v

polovině listopadu (přesný termín bude oznámen na škole a zaslán e-mailem), náhradní

termín ověření začátek prosince (přesný termín bude oznámen na škole a zaslán e-mailem).

– Zákonný zástupce má povinnost zajistit účast dítěte na ověření

 

Ukončení individuálního vzdělávání

– Rozhoduje ředitelka MŠ, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání

– Zákonný zástupce nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu

– Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek

– Po ukončení individuálního vzdělávání nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat

– Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních

kompenzačních pomůcek

 

Odklad povinné školní docházky do ZŠ

– Pokud rodiče uvažují o odkladu povinné školní docházky svého dítěte doporučujeme tuto

skutečnost konzultovat s učitelkami na třídě, objednat se k vyšetření v pedagogicko-psychologické

poradně a nahlásit ředitelce mateřské školy nejpozději do 31. ledna daného

kalendářního roku, že uvažujete o odkladu povinné školní docházky svého dítěte.

– Zápisy do ZŠ probíhají od 1. do 30. 4. K odkladu potřebujete zprávu z poradny a zprávu od

pediatra. Doporučujeme vyřídit si odklad ve škole hned v době zápisu do ZŠ. V květnu

probíhá zápis do mateřské školy a v tuto dobu potřebuje mít vedoucí učitelka MŠ informaci, zda

odchází vaše dítě do ZŠ nebo bude mít odklad a zůstane nadále v dané MŠ.

– Rozhodnutí o odkladu školní docházky z příslušné ZŠ musí zákonní zástupci neprodleně

předložit vedoucí učitelce MŠ !!

 

Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle dosažení vyššího počtu bodů (žádosti musí být podané včetně potvrzení od lékaře a přihlášky ke stravování).

 

Co dítě potřebuje do MŠ

Rodiče jsou povinni vybavit děti pro pobyt v MŠ i venku vhodným oblečením umožňujícím volný a bezpečný pohyb dítěte a manipulaci s různým materiálem (písek, modelína, voda, barvy atd.). Do třídy i na pobyt venku je nutné mít jiné oblečení! V létě pak vhodnou pokrývkou hlavy, slunečními brýlemi, ošetřit opalovacím krémem s ochranným faktorem.

- vhodné pohodlné oblečení do třídy

- přezůvky, bačkůrky (uzavřené)

- náhradní oblečení do třídy

- náhradní oblečení na pobyt venku

- pyžamo (v případě, že dítě odpočívá)

- kartáček na zuby, pastu a kelímek

- umělohmotný kelímek na pití

 

Zdravé dítě v MŠ

Do MŠ dítě pouze zdravé, učitelky mají právo (v zájmu zachování zdraví ostatních dětí), děti s nachlazením nebo jiným infekčním onemocněním nepřijmout. Dítě se do MŠ nepřijímá s léky nebo nedoléčené, vyjímkou je pravidelně užívaný lék, které neléčí akutní onemocnění. V tomto případě je nutné přinést lékařskou zprávu o zdravotním stavu dítěte i podrobnostmi podávání léku.

Kašel, přetrvávající rýma, průjem, zvracení, červené spojivky očí a podobné příznaky jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. MŠ nemá možnost organizačně ani provozně zajistit izolaci nemocného dítěte od kolektivu, proto v případě zjištění příznaku nemoci ihned informuje rodiče a požaduje vyzvednutí z MŠ. Zdravotní úkony, které může provádět rodič poučený lékařem, může provádět i řádně od rodiče proškolený pedagog (např. aplikaci spreje při astmatických potížích, podávání léku na alergii), jen u závažných chronických onemocněních a za těchto podmínek:

1)rodiče musí požádat písemně MŠ o medikaci

2)učitelka si ověří u lékaře čas medikace

3)učitelka podává jen nezbytně nutné množství

Rodiče jsou povinni informovat učitelku o jakýchkoliv skutečnostech, které se týkají zdravotního stavu dítěte a které se udály i mimo MŠ (mdloby, zvracení, úraz...) a hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině, veškeré údaje o zdraví dítěte, po vyléčení infekčního onemocnění přijímáme dítě jen s potvrzením od lékaře.

Při výskytu infekčního onemocnění ve škole (včetně pedikulózy - vši dětské) jsou neprodleně informováni zákonní zástupci daného dítěte i ostatní zákonní zástupci. Při výskytu vší učitelé nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na ostatní děti. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoli školy a pedagogických pracovníků. Při hromadném výskytu je informován místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví – krajská hygienická stanice.V případě dětí, které zákonní zástupci přivádějí děti do kolektivu opakovaně neodvšivené bude informován příslušný orgán sociální péče.

 

Oznámení změn

Rodiče jsou povinni nahlásit změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu ZP apod.

 

Spolupráce s rodiči

MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného působení rodiny a školy.

Rodič má právo být informován o prospívání dítěte, o jeho individuálních pokrocích. S učitelkami se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání dítěte. Předávání informací rodičů a učitelek. MŠ organizuje setkání rodičů a dětí při různých příležitostech. Podrobněji v Plánu práce spolupráce MŠ s rodiči.

 

Stížnosti a oznámení

Stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ podávají zákonní zástupci dítěte ředitele MŠ nebo u vedoucí učitelky, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

 

 

Čl.V

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

 

 

23. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního

      stravování

 

Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje Školní jídelna. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT číslo 107/2005 SB. o školním stravování (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

 

Školní jídelna připravuje a dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední přesnídávku i odpolední svačinu (v době jejího výdeje).

V době nemoci dítěte je možno oběd odnést v jídlonosiči pouze první den nemoci.

V mateřské škole se připravují tekutiny, které děti během svého pobytu konzumují v rámci pitného režimu – hrazeno rodiči.

 

Individuální požadavky, které nejsou v rozporu s obecně platnými předpisy si mohou rodiče  dohodnout přímo s vedoucím ŠJ.

 

 

24. Stravovací režim dětí v průběhu stravování

 

V průběhu denního pobytu v MŠ se děti stravují podle následujícího stravovacího režimu.

 

            8:30– 9:00      podávání dopolední svačiny v samoobslužném režimu – děti si berou

                                   individuálně podle vlastního pocitu hladu.

         11:45 – 12:30  oběd (čas vydávání obědů se v jednotlivých třídách střídá po týdnu)

         14:45 – 15:15  podávání odpolední svačiny

 

V rámci pitného režimu mají děti podobu svého pobytu MŠ k dispozici nápoje – čaje,vitamínové

nápoje, ovocné šťávy, které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy se zaměřením na častou

obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti používají nápoje v průběhu celého pobytu v MŠ

v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

Každé dítě má svůj vlastní hrníček.

 

25. Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v MŠ

 

Při omlouvání dětí zákonnými zástupci s každodenního vzdělávání z důvodu dopředu                   známé nepřítomnosti podle bodu tohoto školního řádu telefonicky, nebo osobně rodiče omluví své dítě v MŠ a to nejpozději do 13:00 hod. den předem.

V případě, že dítě náhle onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu  účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce do MŠ. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i prostřednictvím telefonu, emailu ms.lipovec@seznam.cz  nebo jiných zákonných zástupců dětí docházejících do MŠ.

 

Pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známa mohou si zákonní zástupci za první den nepřítomností dítěte vyzvednout v MŠ od 11:45 hod. oběd, na který by mělo dítě za tento den nárok. Ostatní jídla za téhož dne lze odebrat pouze pokud to umožňují hygienické normy.

 

Pokud dítě nebude ze stravy ani z MŠ odhlášeno, bude mu strava po celou dobu nepřítomnosti zapisována. Za takto neodhlášenou stravu se bude účtovat cena jako za stravu odebranou.

 

Za neodhlášenou a neodebranou stravu se věcná ani jiná náhrada neposkytuje.

Před nástupem do MŠ je nutno dítě opět přihlásit a to nejpozději do 13:00 hod. den předem.

 

                                                                       Čl. VI

 

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŔED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

26. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v MŠ vykonávají pedagogičtí

pracovníci školy a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby až do

doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jim pověřené osobě. Zákonní zástupci mohou pověřit

vyzvedáváním dítěte z MŠ libovolný počet jiných osob, případně nezletilé dítě. Jsou povinni sepsat

o tom dohodu s vedoucí učitelkou. Do seznamu pověřených lze uvést i pedagoga MŠ, ten v tomto

případě může po ukončení pracovní doby vyzvednout dítě z MŠ. Pokud si zákonní zástupci

nevyzvednou dítě z MŠ a pověření rodičů o vyzvedávání dalšími osobami chybí, nařídí ředitelka

pedagogovi přesčasové hodiny v rozsahu zajištění pomoci v kontaktování rodinných příslušníků

(např. cesta na policii). Po uplynutí této doby předává pedagog dítě policii již ne jako zástupce

organizace, ale jako soukromá osoba. Pedagog nesmí dítě bez pověření rodičů odvést domů (viz

zákoník práce). Žádné osobní, telefonické či písemné vzkazy neopravňují učitelku k vydání dítěte.

Pedagog může požádat o prokázání totožnosti předložením občanského průkazu.

 

K zajištění k bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na         

jednoho pedagogického pracovníka připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd, výjimečně pak nejvýše

28 dětí z běžných tříd, pokud to charakter pobytu dovoluje.

 

Při specifických činnostech, např. sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostoru

náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve

výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá právním úkonům a která je

v pracovním vztahu k MŠ.

 

Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud  má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Učitelky mají právo,v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením či jiným infekčním onemocněním do MŠ nepřijmout.

 

Při nástupu dítěte ke vzdělávání MŠ po jeho infekčním onemocnění předloží zákonný zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte.         Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Školní úraz je definován jako úraz, který se stal dítěti při výchovně vzdělávací činnosti v prostorách MŠ nebo při akcích konaných MŠ. Odpovědnost za škodu v případě dětí docházejících do MŠ se řídí ustanovením občanského zákoníku, zejména §422. Informace MŠMT ve věci odpovědnosti (č.j. 11037/2007-22, 23 ze dne 22.5.2007) je v souladu se stanoviskem pojišťoven a zní: „kdo je povinen vykonávat dohled, zprostí se odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbal“.

 

Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je v MŠ:

- odpovídají za to, co mají děti v šatně, učitelky nejsou povinny kontrolovat, zda tam nemají nebezpečné věci (ostré předměty, léky apod.)

- rodiče plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci, které si dítě bere s sebou do MŠ (mohou např. zapříčinit úraz dítěte)

V celém objektu MŠ je zákaz kouření v souvislosti se zákonem č. 379/2005 Sb.

 

27. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany při práci, které pro tuto oblast stanový platná školská a pracovněprávní legislativa.

 

Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují dohled na bezpečnosti dětí,

dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

     

a)přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích

 

 • děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech
 • skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky
 • skupina k přesunu využívá především chodníků a pravé krajnice vozovky.
 • vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny.
 • při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč.
 • za snížené viditelnosti používá pedagogický doprovod předepsané „zviditelňující vesty“

 

            b)   pobyt dětí v přírodě:

 

 • využívají se pouze známá bezpečná místa
 • pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, plechovky, plechy, ostré velké kameny, apod.)
 • při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.

 

c)    rozdělávání ohně

 

 • pouze při mimoškolních akcích, které pořádá mateřská škola typu pálení čarodějnice, rozloučení s předškoláky apod. a kterých se mohou účastnit i zákonní zástupci dětí.
 • jen na místech určených pro rozdělávání ohně
 • za přítomnosti člena hasičského sboru nebo pedagogického pracovníka zaškoleného v protipožární ochraně při otevřeném ohni.
 • v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasící přístroj nebo jiný materiál k hašení otevřeného ohně
 • pedagogický dohled zajišťuje, aby se děti pohybovali v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně, přičemž počítá i se směrem a       sílou větru a dbá, aby v blízkosti nebyl snadno vznětlivý materiál.
 • po ukončení akce pedagogický dohled zajistí úplné uhašení otevřeného ohně

 

d)    sportovní činnosti a pohybové aktivity

 

 • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídě nebo v tělocvičně ZŠ nebo ve venkovních prostorách areálu MŠ, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohli vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost.
 • pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.

 

e)   pracovní a vývratné činnosti

                      

při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit jako jsou nůžky, nože, kladívka a podobně, vykonávají práci s těmito nástroji výhradně pedagogičtí pracovníci školy.

 

28. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství

      nebo násilí

 

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací         působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblérství) vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí                         pracovníci MŠ monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídním kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.

 

Důležitým prvkem prevence této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu  mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými  pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

 

Čl. VII

zacházení s majetkem mateřské školy

 1. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházeli šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacímu potřebami a nepoškozovali ostatní majetek mateřské školy.

 

Pro zacházení s hračkami, materiály, ke správnému chování jsou s dětmi vytvořena  v průběhu září pravidla, která jsou jim připomínána.

 

K šetrnému zacházení s materiály a zdroji jsou děti vedeny v rámci rozvoje kompetencí (např. šetření vodou, papírem, lepidlem, třídění odpadů...

V případě poškození majetku školy v důsledku nedodržení pravidel jsou děti vedeny k řešení(pokreslené stěny, drobné poškození hraček apod.). Pokud nezvládnou vyřešit situaci samy či s pomocí zaměstnanců školy, je nutná spoluúčast zákonných zástupců.

V případě poškození majetku školy většího rozsahu (rozbité okno, umyvadlo, šatní skříňka atd.) podílí se na řešení zákonní zástupci vždy.

30. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro  převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých přišlo do mateřské školy a po dobu  jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajících se vzdělávání dítěte

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

Čl. VIII

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

 

31. Základní charakteristika

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání dětí vychází z individuálních rozvojových možností dětí. V etapě předškolního vzdělávání se nejedná o hodnocení dítěte a jeho výkonu ve vztahu k dané normě ani o porovnávání jednotlivých dětí a jejich výkonu mezi sebou. Osobní rozdíly mezi dětmi, stejně jako i rozdíly v jejich individuálních výkonech jsou pokládány za přirozené a samozřejmé.

 

 

32. Kompetence dětí

 

Očekávané kompetence formulované v programech vzdělávání (rozpracované jako konkretizované výstupy) nejsou pro děti povinné. V rámci sledování a vyhodnocování osobních vzdělávacích pokroků dětí mohou sloužit pedagogovi pouze jako kritéria orientační s tím, že každé dítě se rozvíjí svým tempem, postupuje ve vzdělávání podle svých možností.

 

 

 

 

 

 

Čl. IX

 

zÁvěrečná ustanovení

33. Účinnost a platnost Školního řádu

Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou Základní školy a mateřské školy Lipovec a plně nahrazuje Školní řád ze dne 1.9.2016.

34. Změny a dodatky Školního řádu

 Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto Školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.

35. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se Školním řádem

Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem Školního řádu. Nově přijímané zaměstnance seznámí se Školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce prostřednictvím vedoucí učitelky mateřské školy. S obsahem Školního řádu budou zákonní zástupci dětí seznámeni na první schůzce rodičů, při aktualizaci prostřednictvím upozornění učitelek ve třídě. Jeden výtisk ŠŘ bude vyvěšen na nástěnce.

    

V Lipovci dne 29. 8. 2017

 

 

 

 

 

 

      ___________________________                 ___________________________

             Mgr. Jaroslava Školařová                               Bc. Blanka Zouharová

                      ředitelka školy                                         vedoucí učitelka MŠ